Nástroje pro zarovnání a distribuci

Nástroje pro zarovnání a distribuci

Po výběru objektu v návrháři, ať už se jedná o obrázek, výplňové pole, klipart nebo text, se vpravo zobrazí tlačítko Pozice. Klepnutím na toto tlačítko otevřete nabídku Pozice pro vybraný objekt. Další informace naleznete v části Velikost a umístění obrázků a objektů. Pokud vyberete dva nebo více objektů, zobrazí se další nástroje. Tyto nástroje umožňují zarovnat, rozmístit a změnit velikost vybraných objektů vůči sobě navzájem nebo vůči stránce.

Několik vybraných objektů

Pozice

Pokud pracujete se skupinou objektů, můžete je snadno přesouvat pomocí myši. Začněte výběrem skupiny objektů a poté je kliknutím a podržením myši přesuňte na požadované místo. Velikost celé skupiny můžete změnit také tak, že vyberete modrý rámeček, který se zobrazí kolem výběru, a tažením změníte velikost.

Pokud je v pravé nabídce vybráno více objektů, pole Šířka a Výška v nabídce Pozice jsou deaktivována. Chcete-li zadat přesné rozměry, vyberte vždy pouze jeden objekt.

Nástroje pozice

Pokud chcete, můžete do příslušných polí zadat konkrétní souřadnice X a Y/ a přesunout tak vybranou skupinu objektů na přesné místo. Podobně zadáním stupně natočení otočíte celou skupinu vybraných objektů.

Zarovnat

Podobně jako při zarovnávání jednoho objektu umožňuje horní řada tlačítek v části Zarovnat zarovnat více objektů vodorovně nebo svisle k různým okrajům nebo ke středu. Je-li vybráno více objektů, zobrazí se pod těmito tlačítky další možnosti.

Nástroje zarovnání

Ve výchozím nastavení, pokud nejsou zaškrtnuta žádná políčka, se po kliknutí na libovolné tlačítko zarovnání — svislé nebo vodorovné — objekty zarovnají vůči sobě. Například výběr dvou objektů a kliknutí na tlačítko Vertikálně centrovaný zarovná vybrané objekty svisle vůči sobě bez ohledu na jejich umístění na stránce.

Dva vertikálně centrované obrázky

Zaškrtnutím políčka Zarovnat na stranu se každý vybraný objekt zarovná samostatně vzhledem k celé stránce, přičemž ostatní vybrané objekty se ignorují. Například při zapnuté této volbě zarovná kliknutí na tlačítko Vodorovný levý okraj všechny vybrané objekty k levému okraji stránky bez ohledu na jejich vzájemnou polohu. Pokud pracujete na produktu s více fotografiemi, například na fotoknize, můžete objekty zarovnat vzhledem k jedné stránce výběrem možnosti Jedna stránka.

Zaškrtnutím políčka Jako skupina se možnosti zarovnání použijí na celou skupinu vybraných objektů, nikoli na jednotlivé objekty. Pokud je například tato možnost zaškrtnuta společně s možností Zarovnat na stranu a klepnete na tlačítko Horizontálně centrovaný, objekty budou zarovnány jako skupina ke středu stránky s přihlédnutím k rozestupům mezi nimi. Všimněte si, že zapnutí této možnosti ovlivňuje všechny nástroje v této části. Pokud je tedy zaškrtnuto políčko Jako skupina, jakékoli kliknutí na tlačítko zarovnání se použije na skupinu.

Dva obrázky vycentrované na stránce jako skupina

Povolením možnosti Použít vzdálenost se aktivuje pole Vzdálenost. Pokud do tohoto pole zadáte hodnotu, budou nástroje pro zarovnávání brát tuto vzdálenost v úvahu při polohování objektů.

Vrstva

Nástroje Vrstva řídí pořadí skládání objektů na sebe. Další informace naleznete v článku Velikost a umístění obrázků a objektů.

Rozdělit

Klepnutím na tlačítka Rozdělit horizontálně nebo Vertikálně rozdělit se vybrané objekty rovnoměrně rozloží vůči sobě a vytvoří se mezi nimi stejné rozestupy. Modrý rámeček obklopující vybrané objekty slouží při použití nástrojů Rozdělit jako reference.

Horizontálně rozmístěné objekty

Pokud je zaškrtnuto políčko Zarovnat na stranu, bude rozdělení vycházet ze stránky. To znamená, že objekty na okrajích výběru budou umístěny na okraje stránky, přičemž mezi všemi objekty ve výběru budou zachovány stejné rozestupy.

Horizontálně rozmístěné objekty zarovnané na stránku

Podobně jako u nástroje Zarovnat zaškrtnutím políčka Jedna stránka zajistíte, že se pozice budou počítat vzhledem k jedné stránce.

Rozložit vzdálenost

Pokud chcete určit konkrétní vzdálenost mezi objekty, můžete tak učinit v této části. Zaškrtnutím políčka Použít vzdálenost aktivujete pole Vzdálenost, do kterého můžete zadat požadovanou vzdálenost. Ta určí prostor, který zůstane mezi vybranými objekty, když v této části kliknete na možnost Rozdělit horizontálně nebo Vertikálně rozdělit. Pokud zaškrtnete také políčko Zarovnat na stranu, bude rozdělení zohledňovat okraje stránky. Pokud je zaškrtnuto políčko Jedna stránka, bude zohledněna pouze jedna stránka.

Nástroje pro rozdělení vzdáleností

Přizpůsobit velikost

Velikost objektů můžete změnit tak, aby měly stejnou šířku a výšku, a to pomocí možností Upravit šířku, Přizpůsobit výšku nebo Upravit výšku a šířku. Kliknutím na tato tlačítka vybrané objekty převezmou rozměry největšího objektu v závislosti na zvolené možnosti. Pokud například vyberete tři objekty různých velikostí a kliknete na tlačítko Upravit výšku a šířku, budou mít všechny tři objekty stejnou šířku a výšku jako největší objekt.

Obrázky se změněnou velikostí

Pokud je zaškrtnuto políčko Zarovnat na stranu, budou objekty přebírat rozměry stránek namísto největšího objektu. Pokud je zaškrtnuto políčko Jedna stránka, budou objekty odpovídat rozměrům jedné stránky.

Výměna obrázků

Pokud vyberete více obrázků, zobrazí se nad výběrem tlačítko Vyměnit vybrané snímky. Kliknutím na toto tlačítko jednoduše prohodíte pozice vybraných obrázků, přičemž velikost cílového rámečku obrázku zůstane nezměněna.

Tato funkce je užitečná, když chcete změnit uspořádání nebo pořadí obrázků v návrhu, aniž byste změnili jejich velikost. Stačí vybrat obrázky, které chcete prohodit, a kliknutím na tlačítko Vyměnit vybrané snímky okamžitě vyměnit jejich pozice.

Nezapomeňte, že tato funkce se vztahuje konkrétně na vybrané obrázky a cílové rámečky obrázků. Nezmění velikost ani neupraví samotné obrázky, takže rozvržení a kompozice vašeho návrhu zůstanou nedotčeny.