Podmínky použití

1) Sdílení galerií a projektů

Společnost Saal Digital Fotoservice GmbH („Saal Digital“) umožňuje uživatelům nahrávat obrazové soubory do galerií. Dále lze nahrávat nebo ukládat projekty vytvořené pomocí obrazových souborů. Uživatelé mají možnost zveřejnit galerie a/nebo projekty veřejně nebo chráněné heslem, čímž jsou veřejně nebo částečně veřejně přístupné a mohou k nim přistupovat třetí strany na internetu. Kromě toho je možné galerie a projekty uvolnit k prodeji.

Saal Digital si vyhrazuje právo zrušit nebo vymazat zveřejnění jednotlivých galerií nebo projektů či jednotlivých obrázků bez udání důvodů.

2) Udělení práv

Zveřejněním galerie nebo projektu udělují uživatelé společnosti Saal Digital práva k užití obrazových souborů, aby je zpřístupnili na internetu, předávali je, zasílali je a jejich uvolněním k prodeji udělují společnosti Saal Digital také práva k reprodukci obrazových souborů, k výrobě výtisků nebo podobných obrazových produktů a k jejich prodeji.

3) Duševní vlastnictví

Uživatel potvrzuje, že je držitelem práv k obrázkům ve zveřejněných galeriích a/nebo galeriích, které byly aktivovány k prodeji, a že tyto obrázky nejsou chráněny ochrannými známkami, patenty nebo autorskými právy třetích stran.

V případě, že jsou na Obrázcích vyobrazeny identifikovatelné osoby, musí uživatel od všech příslušných stran získat platné a závazné modelové souhlasy, které jsou v podstatě podobné modelovým souhlasům společnosti Saal Digital a které umožňují práva na užívání podle této Smlouvy s ohledem na takový Obsah, jejichž originál si uživatel ponechá a na požádání poskytne kopii společnosti Saal Digital.

V případě, že Snímky zobrazují identifikovatelné budovy nebo identifikovatelný majetek, u kterého lze dostatečně zjistit totožnost vlastníka, uživatel souhlasí s tím, že získá platné a závazné prohlášení o vlastnictví v podstatě podobné prohlášení o vlastnictví společnosti Saal Digital v rozsahu, v jakém může být takové prohlášení požadováno vlastníkem takového majetku, aby bylo umožněno jeho plné využití, včetně komerčního využití, jehož originál si uživatel ponechá a na požádání poskytne kopii společnosti Saal Digital.

4) Kompenzace

Společnost Saal Digital se zavazuje vyplatit peníze do 30 dnů po skončení každého měsíce, ve kterém došlo k prodeji. Platba se vypočítává z čisté částky bez nákladů na dopravu. Aktuálně platné podmínky jsou zobrazeny v uživatelském účtu.

5) Odpovědnost

Společnost Saal Digital odpovídá za škodu v případě porušení podstatných smluvních povinností, absence zaručených vlastností a nároků zákazníka podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Dále společnost Saal Digital odpovídá za škody pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Saal Digital a jejích zástupců. Společnost Saal Digital neodpovídá za nepřímé, následné nebo atypické škody jakéhokoli druhu. To platí i pro náhradu ušlého zisku, ušlé možnosti využití nebo nehmotných hodnot.