Naše závazky

Zjistěte více o naší Firemní společenské odpovědnosti

Photos
usp-heading

Rozmanitý a multikulturní tým

usp-heading2

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí

usp-heading3

Etická a odpovědná práce

Nejprve nám dovolte se představit

Naše poslání

Každý den pracujeme na tom, aby byly vzpomínky našich zákazníků vytištěny na vysoce kvalitních fotoproduktech a aby tyto vzácné okamžiky přetrvaly mnoho let a byly uchovány v čase.

Naše vize

Využili jsme možnosti digitálních technologií, abychom zákazníkům nabídli možnost uchovávat své vzpomínky nejen v tištěné, ale také v digitální podobě, a to bezpečným způsobem, který jim umožní přístup k těmto cenným snímkům a fotografickým projektům z jakéhokoli zařízení a odkudkoli a jejich sdílení online.

Naše hodnoty

usp-content

Integrita

Všichni zaměstnanci společnosti Saal dodržují kodexy chování a interní směrnice, které upravují základní chování zaměstnanců v takových aspektech, jako je etická práce, nestranné a rovné zacházení, rozmanitost, ochrana údajů a ohleduplnost k životnímu prostředí. Tyto kodexy jsou neustále revidovány a rozšiřovány, aby se adaptovaly na aktuální potřeby společnosti.

usp-content

Špičková kvalita

Jedním z našich hlavních závazků je poskytování nejlepší kvality. Abychom to zajistili, provádíme přísné kontroly kvality a vždy nasloucháme názorům našich zákazníků. Tímto způsobem můžeme zaručit a neustále zlepšovat kvalitu našich služeb a výrobků a splnit očekávání našich zákazníků.

usp-content

Efektivita

Neustále si klademe otázku, jak zabránit plýtvání materiálem, energií a úsilím, aniž bychom ohrozili kvalitu a další důležité hodnoty, které jsme dosud uvedli. Tento přístup udržuje tým Saal v aktivní snaze o neustálé zlepšování pro všechny zúčastněné strany a zároveň o udržitelnost.

Photos

Jak se staráme o životní prostředí

Jsme si vědomi své odpovědnosti za životní prostředí a neustále povzbuzujeme zaměstnance, klienty a partnery, aby se snažili o odpovědnější nakládání s přírodními zdroji a zároveň, pokud je to možné, snižovali dopad na životní prostředí. Pouze zvýšením povědomí mohou všechny zúčastněné strany dosáhnout stejného cíle: identifikovat a měřit rizika i příležitosti ke snížení dopadu na životní prostředí a zároveň přispět k udržitelnému rozvoji podniku.

Zelená energie

Náš cíl je generovat nebo nakupovat co možná nejvíce energie ze zelených, čistých zdrojů. Tento přístup nejenže přispívá ke snížení naší uhlíkové stopy, ale zejména v případě vlastní výroby solární energie nás činí samostatnějšími a méně závislými na externích dodavatelích energie.

usp-content

Naše solární panely

Více než 3 tisíce metrů čtverečních solárních panelů (s více než 600 kWh instalované kapacity) bylo v listopadu 2020 připojeno k síti Saal. Jsme hrdí na to, že od té doby jsme byli právě díky solárním panelům schopni pokrýt významné procento energie – v mnoha případech až 100 % – potřebné pro naši výrobu.

usp-content

Přechod na elektrickou mobilitu

Zavedli jsme plán udržitelné mobility, který zahrnuje elektrifikaci našeho vozového parku, a vytvořili jsme také možnosti, aby i naši zaměstnanci mohli přejít na bezemisní elektrickou mobilitu. Díky tomuto plánu mobility se flotila společnosti rozrostla o mnoho vozidel s elektrickým nebo hybridním pohonem.

Recyklace

Jsme si rovněž vědomí důležitosti třídění a recyklace odpadů. Z toho důvodu jsme se celá léta snažili implementovat systém třídění odpadů do oddělených nádob ve všech našich kancelářích a provozovnách. Tyto recyklační stanice jsou barevně rozlišeny stejně jako popelnice na ulici včetně seznamů a obrázků příslušných odpadů.

Optimalizace zdrojů

Optimalizace zdrojů je jedním z nejvýznamnějších aspektů našeho závazku vůči životnímu prostředí. Tímto způsobem již léta optimalizujeme všechny procesy související s využíváním materiálů a energie tak, aby se naše ekologická stopa postupně snižovala. S ohledem na tuto premisu interně upravujeme všechny naše procesy na organizační úrovni i prostřednictvím osobního uvědomění našich zaměstnanců a pečlivého výběru partnerů, s nimiž spolupracujeme.

usp-content

Energetická účinnost

Optimalizujeme naše provozovny tak, abychom dosáhli vysoké energetické účinnosti. Výrobní haly, kanceláře a všechny naše stroje jsou optimalizovány tak, aby se snížila spotřeba energie a dopad na životní prostředí.

usp-content

Využití surovin (méně šrotu)

Cílem našich náročných výrobních procesů je co nejlépe využívat suroviny a vytvářet tak co nejméně odpadu. Za tímto účelem uplatňujeme univerzální standardy kvality, při navrhování a výrobě produktů provádíme pečlivé studie, máme specializované strojní vybavení a provádíme důkladné kontroly, abychom minimalizovali chyby všeho druhu. Všechna tato opatření pomáhají snižovat odpad při výrobě na minimum.

Balení a doprava

usp-content

Méně než 3 % plastů použitých k balení

Léta se snažíme redukovat množství materiálu používaného v našich obalech. Výsledkem tohoto předsevzetí bylo dosažení méně než 3 % podílu plastů v našich současných obalových materiálech. Protože jsme si vědomi, jak důležitá je tato oblast, pokračujeme v hledání alternativ, abychom nadále zlepšovali kvalitu našich obalů, a to jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska našich zákazníků. Našim cílem je snížit do roku 2023 množství materiálu použitého v obalech o 30 %. Jsme přesvědčeni, že je to výhodné pro všechny zúčastněné: organizaci, zákazníky, dopravní partnery i životní prostředí.

usp-content

Snižování uhlíkové stopy při doručování

Náš závazek k ochraně životního prostředí zahrnuje také výběr nejlepších partnerů pro přepravu našich výrobků k zákazníkům. Proto bereme do úvahy také zásady udržitelnosti a snižování emisí CO2 logistických společností, s nimiž spolupracujeme, konkrétně iniciativu Gogreen společnosti DHL a certifikát CO2-Neutral společnosti Post AT. Tyto certifikáty CO2 neutrality jsou pro nás při spolupráci s těmito přepravními společnostmi velmi důležité, protože sdílíme odpovědnost za přepravu šetrnou ke klimatu.

Photoproduct

Odpovědnost vůči dodavatelům

Naši dodavatelé musí přijmout a dodržovat všechny zásady a principy, které jsou součástí našeho kodexu chování. Pro zajištění této shody je Saal žádá o nezbytné informace, které ji dokládají.

Aby s námi mohli pracovat, musí přijmout náš kodex chování týkající se etické práce a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Photos

Odpovědnost vůči zaměstnancům

V Saal prosazujeme strategii upřednostňování vzdáleného pracoviště. To znamená, že pokud lze práci provádět vzdáleně, nabídneme zaměstnancům jako první možnost pracovat z domova nebo z jiného místa mimo naše firemní kanceláře. Pro ty, kdo přesto radši pracují v tradičním kancelářském prostředí, nabízíme i tuto možnost. Jaké jsou přínosy?

  • Větší spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci si cení flexibility, která je spojená s prací z domova.
  • Tím, že nemusí cestovat do práce, snižují emise oxidu uhličitého. Tento přístup je šetrný nejen k životnímu prostředí, ale také pomáhá našim zaměstnancům šetřit čas strávený dojížděním a náklady na dopravu.
  • Flexibilní pracovní doba. U většiny pracovních pozic podporujeme asynchronní práci, takže není nutná přítomnost v konkrétní dobu.
  • Začleňování. Odstraněním nevyhnutelných překážek spojených s nutností přepravovat se na fyzické pracoviště se nám daří integrovat více zaměstnanců a vytvářet rovné pracovní příležitosti pro všechny.
  • Transparentní komunikace. Díky centralizované znalostní základně a vzdálené komunikaci má každý z našich zaměstnanců, bez ohledu na jeho nebo její umístění, stejné příležitosti získávat všeobecné nebo pro konkrétní oddělení specifické informace.