Velikost a umístění obrázků a objektů

Velikost a umístění obrázků a objektů

Všechny objekty přidané do fotoproduktu, jako jsou obrázky, kliparty, text a pole výplně, lze libovolně měnit velikost a pozici v rámci fotoproduktu.

Pomocí myši

Po výběru objektu myší se kolem rámečku objektu zobrazí modrý rámeček. Výběrem tohoto modrého rámečku a podržením tlačítka myši při pohybu kurzoru se změní velikost rámečku a obrázku v něm. V případě obrázků se změní jak rámeček, tak motiv obrázku. V případě textu se velikost psaného textu mění změnou velikosti jeho rámečku, pokud je aktivována možnost Automatická velikost písma v nabídce Textového editoru.

Chcete-li objekt přesunout, vyberte jej se stisknutým tlačítkem myši, přesuňte jej na požadované místo a tlačítko myši uvolněte.

Ručně otočený a přesunutý obrázek

Chcete-li objekt otočit, nejprve jej vyberte. V každém rohu objektu se zobrazí šipka. Kliknutím na jednu z těchto šipek a podržením tlačítka myši můžete kurzor přesunout a otočit jej.

Nástroje pro polohování

Objekty lze na fotografickém produktu umístit a měnit jejich velikost také pomocí nástrojů Pozice. Tyto nástroje jsou dostupné po výběru objektu a kliknutí na nabídku Pozice vpravo.

Nejprve jsou zde pole, která určují rozměry objektu, konkrétně jeho šířku a výšku. Pokud tyto hodnoty změníte, změní se odpovídajícím způsobem i velikost objektu. Pokud však kliknete na ikonu uzamčení, zůstanou proporce objektu stejné, i když změníte jeden z rozměrů. To znamená, že objekt si zachová své původní proporce a nebude deformován.

Vpravo jsou políčka odpovídající polohám X a Y objektu. Jejich změnou se objekt přesune do těchto souřadnic. Pod nimi je pole se stupni rotace objektu. Vybraný objekt se otočí podle stupňů zadaných v tomto poli.

Nástroje pozice ve sloupci

Nástroje pro zarovnání

Nástroje pro zarovnání v nabídce Pozice vám pomohou umístit objekty vertikálně a horizontálně vzhledem k fotografickému produktu. Objekt můžete zarovnat k libovolnému jeho okraji a ke středu podle rozměrů produktu.

Nástroje pro zarovnání v nabídce Pozice

Pokud navrhujete fotoknihu, můžete objekty zarovnat vzhledem k jedné stránce zapnutím možnosti Jedna stránka nebo vzhledem k oběma stránkám jejím vypnutím.

Aktivací možnosti Použít vzdálenost se aktivuje pole Vzdálenost. Pokud do tohoto pole zadáte číslo, budou nástroje pro zarovnání při umísťování prvků ve fotoproduktu brát v úvahu tuto vzdálenost. Pokud například při aktivované možnosti Použít vzdálenost zadáte do pole Vzdálenost 4 cm a kliknete na tlačítko Zarovnání k pravému okraji, vybraný objekt bude zarovnán k pravému okraji, přičemž od okraje zůstanou 4 cm.

Nástroje vrstvy

Nástroje vrstvy řídí pořadí skládání objektů na sebe. Pokud použijete možnost Odeslat dozadu, vybraný objekt se umístí za všechny ostatní již umístěné objekty. To znamená, že pokud jsou na něm umístěny objekty, vybraný objekt bude viditelný až za nimi.

Naproti tomu možnost Odeslat dopředu umístí vybraný objekt na vrchol všech ostatních objektů a zakryje všechny objekty, které byly dříve pod ním.

Pokud chcete vybraný objekt posunout pouze o jednu pozici dozadu nebo dopředu vzhledem k ostatním objektům, můžete použít možnosti Odeslat dozadu nebo Odeslat dopředu. Tyto možnosti však posouvají objekt vždy pouze o jednu pozici, takže k dosažení požadovaného efektu vrstvení na ně možná budete muset kliknout vícekrát.

Nástroje vrstvení v nabídce Pozice s příkladem

Tato nabídka obsahuje také neprůhlednosti objektu, které je ve výchozím nastavení nastaveno na 100 . Objekt lze také pojmenovat.

Kopírování objektů do jiného projektu

Obrázky a objekty již umístěné v jednom projektu je možné zkopírovat do jiného projektu. Nejprve vyberte všechny obrázky a objekty, které chcete zkopírovat. Pomocí kombinace kláves CTRL + A vyberte všechny prvky na stránce/pracovní ploše nebo tažením myši vytvořte kolem všech objektů čtverec. Po výběru zkopírujte objekty stisknutím a podržením kláves CTRL + C nebo klikněte na tlačítko Kopírovat v horní nabídce. Poté otevřete cílový projekt, do kterého chcete zkopírované objekty vložit. Stisknutím kláves CTRL + V je vložte do požadované oblasti nebo použijte tlačítko Vložit v horní nabídce.

Chcete-li zachovat pozice vložených objektů, zajistěte, aby měl cílový projekt stejnou velikost a formát jako originál. V opačném případě bude možná nutné vložené objekty upravit tak, aby odpovídaly novému formátu.